Vi har 142 gjester og ingen medlemmer på besøk.

VIND – EN AV VERDENS VEKSTINDUSTRIER

Written by

Vindkraft-kapasiteten i verden har steget i snitt med 26% de siste ti år- Veksten fortsetter nå også – Norge er et av unntakene med svak utbygging.

VINDKRAFT I NORGE LIKEVEL?

Likevel, halvparten av den strøm som importeres fra Danmark sies å være vindkraft. Hvordan kan man si det? 21% av kraftproduksjonen i Danmark er fra vind, og vindsesongen faller sammen med Norges vinteretterspørsel etter dyr strøm. Så sender danskene strømmen nordover,

og slipper derved lettere unna de tekniske problemene med balansering av el-nettet som den høyst variable vindkraften også innebærer.

VEKSTINDUSTRI MED MULIGHETER

Med en så stor vekst er det selvsagt mange som har tjent gode penger. Helt fra vindteknikere – som det er mangel på – opp til de store produsentene av vindturbiner. Det viser seg at pris pr installert KW er gått opp de siste årene, og den eneste gode forklaringen på det er at energiselskapene kjøper alt som kan leveres. Norge har ca 18% av den vindkraft Danmark har – og det til tross for at Norge har mye mer vind. Dermed har vi stort sett gått glipp av mulighetene i vindindustrien også, hvor Danmark gjør det skarpt internasjonalt.

i_kina”CO2-REGNSKAP”

Det forbrukes jo metall når man lager en vindmølle, og når man produserer dette metallet går det også med CO2. Etter 18 måneders drift regner man med at vindmøllen har kompensert for denne CO2’en, ved produksjon av CO2-fri strøm.

FORSKNING I NORGE PÅ VIND

Norge har store muligheter for produksjon til havs, og nå er det underveis en viss forskning for å ta for seg av mulighetene. Likevel, Norge ligger bak, Storbritannia, Danmark og Sverige er alt til sjøs, dog ikke på slike dyp hvor Norge jo må bevege seg.

HVA KOSTER VINDKRAFT?

Man regner gjerne at det koster 9 øre pr KWh i variable kostnader for vindkraft, og resten av kostnaden er selve vindmøllen (investeringen) samt fortjeneste for kraftselskapet. Totalprisen blir gjerne ca 80 øre pr KWh – noe som er vel verdt det når man tenker på at man da ikke ødelegger kloden.

Investeringen er gjerne ca 10 400 kr pr KW, men økende med økt etterspørsel. Utbygging til sjøs i noenlunde grunne farvann er omtrent like lønnsomt som på land. Det koster mer å bygge, men det er jevnt over mer vind til havs.

Totalt sett er økonomien i vindprosjekter noe i samme retning som for kull og gass – og det er derfor uforståelig at den norske regjeringen foretrekker gass når Norge har så mye vind.

HENSYN TIL LANDSKAPET!

I land med mye vindkraft er utbyggingen også godt organisert gjennom arealplanlegging. Først må man lage ”vindatlas” for å finne ut hvor vinden er, deretter velger man enkelte av disse sonene for utbygging. Det er ikke nødvendig å bygge rett utenfor Atlanterhavsveien, slik man foreslo i Norge. Det finnes muligheter nok, man kan ta hensyn til alle sider!

quebecPROBLEM MED FUGLER?

Et annet motargument har vært fare for fuglene. Denne er særdeles overdrevet. I Storbritannia har man funnet ut at veitrafikken er 10 000 ganger farligere for fugl enn vindkraft. Og ingen foreslår å stanse veitrafikken p g a fugl! Men naturligvis, det er jo synd at en fugl pr vindturbin pr år går med (ifølge en undersøkelse).

Da får man gjøre som man gjør for fisken når man bygger vannkraftverk – sette inn tiltak slik at den totale mengden fugl går opp, ikke ned.

HVILKE LAND SATSER PÅ VINDKRAFT?

I nesten hele verden pågår det en hektisk utbygging av vindkraft. Ved utgangen av 2011 var status slik, målt i antall MW installert.

paa_veien1. Kina 62733

2. USA 46919

3. Tyskland 29060

4. Spania 21064

11. Danmark 3871

12. Sverige 2970

19 Norge 530

For EU totalt er tallet 93 957 MW - så Europa er fortsatt størst, samtidig som særlig Kina gjør kjempesprang fremover.

Installasjoene har økt så kraftig at produksjonen nå i mange land begynner å merkes som del av totalproduksjonen (2010-tall):

Danmark 21%

Portugal 18%

Spania 16%

Irland 14%

Tyskland 9%

vindmoellePORTUGAL – EKSEMPEL TIL ETTERFØLGELSE!!

Et av de landene som gjør et kraftig innsats nå er Portugal. Ved utgangen av 2011 hadde de 4083 MW installert, men dette skal opp i 5700 MW.. Og dette er faktisk bare en del av de ”rene” investeringene i Portugal, alternativ energi får til sammen nesten 50 milliarder kroner i investeringer.

Dette er så mye penger at det faktisk virker! I Portugal er andelen grønn energi nå gått over 42% av totalproduksjonen. Og andelen vokser selvsagt med slike investeringer.